Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Definities
Verhuurder: Verhuur Service Yerseke V.O.F. , gevestigd Industrieweg 14, 4401 LB Yerseke;
Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;
Overeenkomst : de schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling, dan wel de
aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij
gebreke daarvan de factuur of leveringsbon.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en
op iedere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door
Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door
Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.
Artikel 3 Offertes
De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk
schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te
herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval
komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
Artikel 4 Huurprijs
4.1 Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW,
transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend
per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.
4.2 Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening
gebracht, deze zijn per woonplaats vastgesteld door verhuurder.
Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering
5.1 Betaling dient contant/ per pin of via vooruitbetaling te geschieden bij het ter
beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond
van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder
emballage, dient te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. Ontvangt
de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat
geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en
zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft
verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder
aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot
aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een
onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de
verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 2,5% per maand, of
gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten
rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder
een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van
€150,-. Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze
voor vergoeding in aanmerking.
5.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde
rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle
betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of
verrekening.
5.6 Bij reservering van goederen is er sprake van een huurovereenkomst.
bij annulering binnen 7 dagen voor huurdatum is er 50% van de huur verschuldigd.
bij annulering binnen 5 dagen voor huurdatum is er 75% van de huur verschuldigd.
Bij annulering binnen 3 dagen voor de huurdatum is er 100% van de huur verschuldigd.
Artikel 6 Uitvoering
6.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling
van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor
ontbinding van de overeenkomst oplevert.
6.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen
dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op
de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door
Huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost.
Artikel 7 Verzekeringen
7.1 De gehuurde materialen/ goederen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd,
Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
Artikel 8 Reklames
8.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de
overeenkomst te beantwoorden.
8.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te
onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken
onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, telefonisch of persoonlijk aan
Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen
vervalt het recht tot reclameren.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar
opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto
factuurprijs.
10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan de gehuurde materialen en/of goederen
zijn voor rekening van de huurder.
10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder
emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere
kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij
gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade
wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder
vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.
10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een
andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die
ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van
Huurder.
Artikel 11 overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder
geval begrepen: stormachtig weer windkracht 8, (transport)vertragingen, geen of
onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij
toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet
kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde
zaken of diensten.
11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot
schadevergoeding bestaat of ontstaat.
11.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is
zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking
kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 12 Materiaal
12.1 De huurder is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het materiaal
dient in dezelfde staat ingeleverd te worden als waarin men het heeft ontvangen.
Beschadigd en/ of verloren geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
12.2 Het materiaal dient schoon en niet onnodig vies ingeleverd te worden. Indien dit niet
het geval is worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze bedragen Euro 150,00
per gehuurd item. (Met onnodig vies bedoelen wij dat de gehuurde materialen en/of
goederen zwaar vervuild worden gertourneerd.)
12.3 Het materiaal mag niet aan derden worden uitgeleend.
12.4 Schade aan materialen en/ of goederen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van
de huurder.
12.5 Door de uitgereikte materialen in gebruik te nemen gaat huurder akkoord met de staat
van onderhoud en kwaliteit. Schade(n) ontstaan door het gebruik van deze materialen zijn
niet op Verhuur Service Yerseke verhaalbaar.
12.6 Bij ernstige schade toegebracht door nalatigheid van de Huurder word altijd een
standaard bedrag van €350,- in rekening gebracht, bijkomende kosten van onderdelen word
naderhand factuur van gestuurd die binnen 14 dagen na factuur datum dient te worden
voldaan.
Artikel 13 Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke
stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
• Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;
• na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen
omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan
zijn verplichtingen kan voldoen.
Artikel 14 Borg
Indien er voor een verhuurperiode borg betaald moet worden, dient deze bij het afhalen
van de materialen contant en/ of per pin betaald te worden. Na het terugbezorgen in goede
en schone staat ontvangt de huurder de borg terug. De controle van de materialen zal direct
geschieden bij het terugbezorgen van de materialen van Verhuur Service Yerseke
Artikel 15 Transportkosten
De transport kosten worden op voorhand doorgegeven aan huurder.
Artikel 16 Party en events verhuur bijlage.
16.1 Wij lossen de spullen op de stoep binnen 10m van onze wagen vandaan.
16.2 Spullen dienen in dezelfde staat te verkeren bij retournering als bij afhaal.
16.3 De huur is per dag/ weekend 2ee dag word 50% berekend van de originele huurprijs.
16.4 Als er niet de afgesproken aantal personen hulp aanwezig zijn, dan zijn we
genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.
16.5 Materiaal welk met vet in aanraking komt dien vetvrij terug afgeleverd te worden bij
ons.
16.6 Bij annulering na bevestiging word er 50% kosten in rekening gebracht.
16.7 Zonder borg word er niet geleverd, mits anders overeengekomen.
Artikel 17. Frietkar
17.1 Bij de Frietkar is bij annulering 14 dagen vooraf 50% van de totaal prijs verschuldigd
17.2 Bij annulering 7 dagen vooraf aan de huurdatum is 100% van de totaal prijs
verschuldigd.
17.3 Reiskosten van de frietkar zijn vooraf vastgesteld en worden vooraf vermeld
Artikel 18 Toiletwagen
18.1 Er dient ten allen tijde toezicht te zijn tijdens het in gebruik zijn van de toiletwagen.
18.2 Toiletwagen dient bezemschoon te worden opgeleverd en vrij van grove vervuiling (
bekers/ glazen/ toiletten leeg van ontlasting/ toiletpapier.
18.3 Bij gebruik vermaalpomp dient deze leeg te zijn bij ophalen van de toiletwagen.
Artikel 19. Inhuur Derden
19.1 Op spullen die wij inhuren bij derden zal de verrekening plaatsvinden op basis van hun
algemene voorwaarden. Deze zijn altijd bij ons op te vragen.
Artikel 19. aanhangwagen verhuur.
19.1 Huurder verklaart door het ondertekenen van deze overeenkomst de aanhangwagen in
goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.
19.2 Huurder verbindt zich de aanhanger binnen de termijn zoals is overeengekomen en in
goede algehele conditie en zonder gebreken terug te bezorgen op het verhuuradres. Indien
eerder word terug gebracht als afgesproken zal er geen restitutie van de huur plaatsvinden.
19.3 Huurder dient er voor te zorgen dat de aanhanger conform de wettelijke bepalingen
word gebruikt.
19.4 Het doorverhuren van de aanhanger is niet toegestaan.
19.5 Er mogen geen veranderingen aan de aanhangwagen(s) worden aangebracht.
19.6 Huurder dient er voor te zorgen dat de aanhangwagen schoon word terug gebracht;
indien niet worden er cleaner kosten in rekening gebracht.
19.7 De aanhangwagen dient afgekoppeld of op een plaats zonder toezicht ten allen tijde
achter een afgesloten hek te staan, of met het meegeleverde slot te zijn vastgezet volgens de
vooraf gegeven instructie door de verhuurder.
19.8 Schades dienen onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld, met een eigen risico
voor de huurder van € 500, – .
19.9 Reparatie kosten ten gevolge van een ongeval, aanrijding, diefstal, brand etc komen
voor rekening van de huurder.
19.10 Verhuurder mag zonder opgave van reden weigeren een aanhangwagen aan een
potentiele huurder te verhuren.
19.11 Huurder mag indien hij/zij dit wenst een afschrift van de algemene voorwaarden (
van Verhuur Service Yerseke) ter inzage krijgen of mee nemen.
19.12 Huurder behoort de aanhangwagen zelf extra te verzekeren voor schade of diefstal
etc.
19.13 Huurder behoort zelf of de hoogte te zijn en te beschikken over het juiste rijbewijs.
19.14 Kosten die gemaakt moeten worden om de aanhangwagen terug te brengen naar
verhuuradres komen voor rekening huurder.( indien huurder niet in staat is hem zelf terug
te brengen)
19.15 Bekeuringen of overtredingen met de aanhangwagen zijn voor rekening huurder.
19.16 Onder dagdelen word verstaan:
X halve dag = dagdeel ( ochtend/ middag/ avond) van ca. 4 uur
X hele dag = van moment tot afhaal tot de andere dag het zelfde tijdstip met een maximum
van 24 uur.
19.17 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiend uit het
gebruik van of gebreken aan de door de verhuurder geleverde aanhangwagen, tenzij
verhuurder het gebrek van het product (aanhanger ) kende.
19.18 Event Service Yerseke , Bouw Service Yerseke, Sanitair Service Yerseke, Frietkar
Zeeland en Catering in Zeeland zijn een onderdeel van Verhuur Service Yerseke.